Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. Bootverhuur de Admiraal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Bootverhuur de Admiraal kan tevens aangemerkt worden al verhuurder van vaartuigen.
  2. Huurder: de natuurlijke persoon die met Bootverhuur de Admiraal een overeenkomst aangaat of aan wie Bootverhuur de Admiraal een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarde van toepassing zijn.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur-) overeenkomsten van Bootverhuur de Admiraal. Het door de Huurder zonder commentaar aangaan van een overeenkomst waarbij naar deze algemene voorwaarden verwezen wordt geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijzing van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Huurder gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Bootverhuur de Admiraal behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Huurder een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 2. Algemene regels

 1. Bootverhuur de Admiraal verhuurt vaartuigen. De huurder dient zich conform deze algemene voorwaarden te gedragen en te allen tijde zorg te dragen voor naleving van alle in de algemene voorwaarden opgenomen regels door alle opvarenden. Indien blijkt dat huurder (of een persoon uit het gezelschap van huurder) zich niet conform de algemene voorwaarden van Bootverhuur de Admiraal gedraagt, behoudt Bootverhuur de Admiraal zich het recht voor de overeenkomst met huurder onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 2. Algemene openingstijden van Bootverhuur de Admiraal zijn van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 21:00. Tijdens deze openingstijden kan huurder een vaartuig huren. In de periode van 31 oktober tot en met de laatste dag van maart kan een vaartuig alleen gehuurd worden indien minimaal 24 uur van te voren wordt gereserveerd. Binnen deze 24 uur kan uitsluitend na telefonisch overleg een vaartuig worden gehuurd.
 3. Bootverhuur de Admiraal behoudt zich het recht voor om tijdens feestdagen en evenementen andere prijzen te handhaven of acties uit te sluiten. Dit wordt voorafgaand aan de reservering gecommuniceerd.
 4. De Huurder dient 18 jaar of ouder te zijn.
 5. De vaartuigen zijn geschikt voor het vervoeren van de maximaal aangegeven aantal personen per boot. Kinderen tot 12 jaar tellen voor 0,75 persoon. Het is niet toegestaan de boten te gebruiken met meer dan het aantal aangegeven personen. Wij behouden ons het recht voor bij overtreding een boete van €150,- euro in rekening te brengen. Ook alle eventuele gevolgen zijn voor rekening en risico van huurder.
 6. Het is verboden een vaartuig te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
 7. Huurder laat het gehuurde niet onbemand achter, in geen enkel geval.
 8. Vaarregels:
  1. Veiligheid gaat boven alles, neem nooit risico’s.
  2. Vaar altijd stuurboord (rechts) met een zodanige snelheid dat er geen hinderlijke golfslag ontstaat. Houd u te allen tijde aan de maximale snelheden.
  3. Beroepsvaart, waaronder rondvaartboten, heeft altijd voorrang.
  4. Zorg ervoor dat voor anderen duidelijk is in welke richting u vaart. Benader bruggen zo dat u zichtbaar bent voor eventuele tegenliggers.
  5. U mag zonder schriftelijke toestemming geen enkele sluis passeren.
  6. U mag alleen afmeren aan openbare steigers. U mag niet afmeren aan bomen, onder of aan bruggen en op plaatsen waar dat door middel van een verbodsbord wordt aangegeven.
  7. Op en rond het water wonen mensen. Respecteer hun privacy. Veroorzaak alstublieft geen onnodige (geluids-) overlast.

Artikel 3. De huurperiode: begin, verlenging, einde

 1. De huurperiode vangt aan op het vooraf overeengekomen tijdstip. De geboekte huurtijd is inclusief instructies. Een huurder die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om het vaartuig in ontvangst te nemen heeft geen recht op compensatie in de vorm van aanpassing van de huurperiode naar een latere eindtijd.
 2. Indien huurder tijdens de vaart de huurperiode wil verlengen dient er eerst telefonisch contact te worden opgenomen met Bootverhuur de Admiraal via telefoonnummer 06 34503043. Als de reservering verlengd kan worden dan is het reguliere uurtarief van toepassing. Dit uurtarief is te vinden onze website. Bootverhuur de Admiraal zal de vaartocht dan verlengen tot het afgesproken tijdstip. Bootverhuur de Admiraal behoudt zich het recht voor verlenging van de huurperiode dit te weigeren zonder opgave van reden.
 3. Indien huurder het vaartuig bij het einde van de huurperiode niet op het afgesproken tijdstip terugbrengt wordt voor alle extra tijd in rekening gebracht. Hiervoor geldt een tarief van €20,- per kwartier. Huurder is tevens gehouden tot het vergoeden van alle schade die door Bootverhuur de Admiraal wordt geleden als gevolg van het niet tijdig retourneren van het vaartuig.
 4. Huurder zal het vaartuig bij het einde van de huurperiode schoon en zonder afval teruggeven aan Bootverhuur de Admiraal. Indien het vaartuig vuil wordt teruggegeven kan huurder €50,- schoonmaakkosten verschuldigd zijn.
 5. Bij teruggave van het vaartuig dient huurder het vaartuig goed aan te leggen met daarvoor bestemde lijnen. Ten alle tijden met de voorkant van de boot naar de oever. 

Artikel 4. Verplichtingen Bootverhuur de Admiraal en huurder

 1. Op het moment van aanvang van de huur zorgt Bootverhuur de Admiraal ervoor dat huurder kan beschikken over het betreffende vaartuig. Bootverhuur de Admiraal zorgt dat het vaartuig in goede staat verkeert en voorzien is van de overeengekomen veiligheidsuitrusting. De vaartuigen van Bootverhuur de Admiraal zijn geschikt voor het overeengekomen gebruik.
 2. Bootverhuur de Admiraal draagt tevens zorg voor een passende verzekering van het vaartuig ( wettelijke aansprakelijkheid, casco en diefstal), geldend voor het overeengekomen vaargebied.
 3. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig af te staan aan derden. Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het vaartuig tot het het vaartuig weer aan de vertreksteiger is afgemeerd. Indien het vaartuig ergens anders dan aan de vertreksteiger wordt afgemeerd of achtergelaten, wordt de volledige borg van 200 euro ingehouden. Eventueel aanvullende kosten worden verhaald op de huurder.
 4. Huurder dient zich te conformeren aan alle van toepassing zijnde vaarregels. Indien huurder niet op de hoogte is van de vaarregels dient huurder contact op te nemen met Bootverhuur de Admiraal. Huurder wordt geacht over alle vaardigheden te beschikken die nodig zijn voor een veilige vaart.
 5. Huurder dient voor aanvang van de vaart te controleren of de volledige benodigde veiligheidsuitrusting aanwezig is. Indien dit niet het geval blijkt te zijn dient hij Bootverhuur de Admiraal hiervan op de hoogte te stellen voor aanvang van de vaart.
 6. Huurder zal het vaartuig gebruiken als een ‘goede huisvader’ en slechts gebruiken voor het doel waartoe het vaartuig naar haar aard geschikt is. Huurder mag geen veranderingen aan het vaartuig aanbrengen. Eventuele reparaties worden alleen door Bootverhuur de Admiraal uitgevoerd, tenzij anders afgesproken.
 7. Huurder zal het vaartuig gebruiken met inachtneming van aanwijzingen en/of instructie van Bootverhuur de Admiraal en/of gebruiksvoorschriften etc. Voor alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van die aanwijzingen en/of instructies van Bootverhuur de Admiraal Varen en/of gebruiksvoorschriften etc. is huurder aansprakelijk.
 8. Aan het einde van de huurperiode draagt huurder het vaartuig over aan Bootverhuur de Admiraal op de overeengekomen plaats en tijd. Het vaartuig, inclusief de aanwezige inventaris, dient in dezelfde staat te verkeren als bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 5. Borgsom en betaling

 1. Huurder betaalt Bootverhuur de Admiraal een borgsom ter hoogte van €200. Huurt u de boot “BOX 3” zonder schipper betaald u €500,- borg.
  Dit bedrag dient voldaan worden  voorafgaand aan de huurperiode van tevoren voldaan worden door middel van een online betaalverzoek. De borgsom wordt na afloop van de huurperiode binnen 3 werkdagen aan huurder geretourneerd, op dezelfde betaalwijze als we het bedrag ontvangen hebben.
 2. Bootverhuur de Admiraal is bevoegd de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden:
  1. in geval van schade, of
  2. indien huurder het vaartuig niet op het afgesproken tijdstip aan Bootverhuur de Admiraal teruggeeft, of
  3. in geval van overeengekomen verlenging.
 3. Extra en/of te veel gevaren tijd wordt naar evenredigheid verrekend met de borgsom waarbij afgerond wordt op 15 minuten.
 4. Indien de huurder de verschuldigde huur niet voldoet wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Bootverhuur de Admiraal kan dan zonder tussenkomst van de rechter de huurovereenkomst ontbinden en het vaartuig onmiddellijk onder zich nemen. Bootverhuur de Admiraal is gerechtigd de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag te berekenen en in rekening te brengen. Eventuele kosten die Bootverhuur de Admiraal maakt – in en buiten rechte – om voldoening van de betaling van huurder te verkrijgen, komen voor rekening van huurder.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid.

 1. Alle vaartuigen zijn verzekerd voor schade. Huurder betaalt Bootverhuur de Admiraal een borgsom welke dient ter vergoeding van het eigen risico in geval van schade.
 2. In geval van schade dient de huurder Bootverhuur de Admiraal onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het niet (direct) melden van een schade wordt de volledige borg ingehouden, ongeacht het uiteindelijke bedrag van de schade. Als de schade hoger is dan de ingehouden borg wordt het aanvullende bedrag alsnog verhaald op de huurder.
 3. In het geval huurder een boot huurt voor de hengelsport is huurder zelf verantwoordelijk voor de benodigde visvergunning(en).
 4. Het niet-nakomen van het bepaalde in deze algemene voorwaarden door huurder kan leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en daaruit voorvloeiende kosten.
 5. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Bootverhuur de Admiraal, kan huurder volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voorvloeiende schade zonder dat Bootverhuur de Admiraal een beroep doet op haar verzekering
 6. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het vaartuig alsmede voor door hem en/of medeopvarenden aan derden veroorzaakte schade voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft.
 7. Huurder is in alle gevallen volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg-) schade indien hij het vaartuig gebruikt buiten het overeengekomen vaargebied.
 8. Indien het vaartuig bij teruggave niet in dezelfde staat verkeert als bij ontvangst, is Bootverhuur de Admiraal gerechtigd om op kosten van huurder het vaartuig in staat te herstellen als waarin het vaartuig zich bij aanvang van de huurperiode bevond, tenzij de bedoelde kosten door de verzekering van Bootverhuur de Admiraal worden gedekt. In dat geval is huurder alleen het eigen risico (= de borgsom) verschuldigd.
 9. Bootverhuur de Admiraal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of (gevolg-) schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de huurovereenkomst tussen Bootverhuur de Admiraal en Huurder, tenzij vaststaat dat dit letsel of deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bootverhuur de Admiraal en/of diens ondergeschikten. De aansprakelijkheid van Bootverhuur de Admiraal is in alle gevallen beperkt tot hoogstens het bedrag van de huurovereenkomst.
 10. Bootverhuur de Admiraal is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die huurder meeneemt op het vaartuig.

Artikel 7. Annuleringen

1. U kunt uw reservering zonder opgave van reden annuleren tot 7 dagen voor aanvang. In dat geval restitueren wij het huurbedrag.
2. Tot 72 uur voor aanvang van de reservering is restitutie niet meer mogelijk, u krijgt van ons een waardebon met een geldigheid van 1 jaar.
3.Binnen 72 uur voor de start van de reservering is enige vorm van restitutie niet meer mogelijk tenzij er sprake is van zeer slecht weer. Van zeer slecht weer is alleen sprake in wanneer het KNMI een kleurcode afgeeft.

 Heeft u een boot met schipper geboekt en lijkt het slecht weer te worden? Dan hebben wij een prachtige privé ruimte beschikbaar zodat de planning niet in duigen valt. Alle eventuele bijgeboekte arrangementen kunnen ook hier plaatsvinden. Geen zorgen dus!

Artikel 8. Overmacht

 1. Bootverhuur de Admiraal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Bootverhuur de Admiraal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien boven bedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen om de huurkosten te voldoen. Bootverhuur de Admiraal is gerechtigd om het reeds nagekomen en het nog na te komen gedeelte separaat te factureren. De huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Bootverhuur de Admiraal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bootverhuur de Admiraal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bootverhuur de Admiraal of van derden daaronder begrepen. Bootverhuur de Admiraal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9. Klachten en geschillen

 1. Bij klachten dient huurder Bootverhuur de Admiraal hier binnen bekwame tijd schriftelijk van op de hoogte te stellen met onderbouwing.
 2. Op alle overeenkomsten tussen Bootverhuur de Admiraal en huurder waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend het bevoegde recht te Rotterdam is bevoegd van geschillen kennis te nemen.